अंबे एक करी, उदास न करी, भक्तास हाती धरी |

विघ्ने दुर करी, स्वधर्म-उद्धरी, दारिद्रय माझे हरी ||

चित्ती मुर्ती बरी, वर-अभय करी, ध्यातो तुला अंतरी |

वाचा शुध्द करी, विलंब न करी, पावे त्वरे सूंदरी ||१||

माते एक विरे, वर अभयकरे, दे तु दयासागरे |

माझा हेतु पुरे, मनात न उरे, संदेह माझा हरे ||

जेणे पाप सरे, कुबुध्दी विसरे, ब्रम्हैक्य-धी संचरे |

देई पुर्ण करे, भवाम्बुधी तरे, ऎसे करावे त्वरे ||२||

अनाथासी अंबे नको विसरु वो |

भवसागरी सांग कैसा तरु वो ||

अन्यायी मी हे तुझे लेकरु वो |

नको रेणुके दैन्य माझे करु वो ||३||

मुक्ताफ़लै: कुंकुम-पाट्लांगी |

सदेह तारानिक रैविभाती ||

श्री मुळपिठाचल चंडिकायां |

तां एकवीरां शरणं प्रपद्ये ||४||

सखे दु:खीताला नको दुखवू वो |

दिना बालकाला नको दुखवू वो ||

ब्रीदा रक्षी तु आपुल्या श्री भवानी |

ही प्रार्थना ऐकुनि कैवल्यदायनी ||५||

॥ सदानंदीचा उदयोस्तु ॥